Zenders-vast-of-mobiel 
Midland-M-8
Midland-M-88

40 kKanalen AM en FM
1. AAN/UIT-regeling

2. Luidspreker

3. VOL+/MON – Knop om het volume te verhogen (korte of lange druk);
MON: om de squelch te openen (druk op FN-control + VOL+).

4. VOL-/MUTE – Knop om het volume te verlagen (korte of lange druk)
DEMPEN: druk op indien na FN (5) om het geluid te dempen.
Druk op een andere toets om de MUTE-functie uit te schakelen.

5. FN – Functietoets. Druk kort op FN en vervolgens op de knop van de functie die u wilt inschakelen (zie de rode tekst op de bedieningselementen).
De lange druk van FN activeert de noodoproep (als deze is ingeschakeld vanuit het menu).

6. EMG/MENU – Kort indrukken om het noodkanaal CH9 of CH19 te selecteren. Houd deze ingedrukt om het radiomenu en de bijbehorende parameters en instellingen te openen.

7. Selectietoetsen: a. Pijl   om binnen het menu van de radio te gaan en de parameters te selecteren, om de squelch, DS en RF-versterking aan te passen;
                                b. Pijl   als u deze langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt de zenderscan geactiveerd; druk er nogmaals op om de scan te stoppen;
                                 c. Druk op FN +   om de toetsenbordvergrendeling te activeren/deactiveren.

8. Meerkleurendisplay: toont alle geselecteerde info, functies en parameters.

9. SQ-M1: druk kort op deze knop om de squelch te selecteren; om het niveau aan te passen, drukt u op   (7) of draait u aan de knop van de keuzeschakelaar (14). Als u deze ingedrukt houdt, wordt geheugen M1 opgeslagen of gewist.
Druk op FN + SQ om het geheugen op te roepen.

10. DS-M2: kort indrukken om naar de digitale squelch-modus te gaan; om het
niveau aan te passen, drukt u op de toetsen   (7) of draait u aan de keuzeknop (14).
Houd ingedrukt om het M2-geheugen op te slaan of te wissen. Druk op FN + DS om M2 op te roepen.

11. RFG-M3: met deze regelaar kunt u het RF GAIN-niveau aanpassen.
Druk kort en vervolgens op de  -toetsen (7) of draai aan de keuzeknop (14). Houd ingedrukt om het M3-geheugen op te slaan of te wissen.
Druk op FN + RFG om het geheugen op te roepen.

12. AM/FM-M4: kort indrukken om van AM- naar FM-modulatie te wisselen.
Houd ingedrukt om het M4-geheugen op te slaan of te wissen.
Druk op FN + AM/FM om het M4-geheugen op te roepen.

13. 6-pins microfoonconnector: sluit de microfoon aan

14 Hoofdknop: hiermee kunt u kanalen selecteren, de squelch-niveaus aanpassen, RG GAIN, bladeren door het menu met zijn functies en parameters.
Nadat u uw keuze hebt gemaakt, moet u deze bevestigen door kort op de knop te drukken.
Druk op FN en vervolgens op deze knop om het ruisonderdrukkingsfilter (NB) te activeren.
Herhaal de procedure om ook het HIC-filter te activeren.
Om beide filters te deactiveren drukt u nogmaals op FN (5) en deze knop.
Als u de knop ingedrukt houdt, wordt het gebruikte kanaal uitgesloten van de scan. Houd deze nogmaals ingedrukt om het kanaal in de scan op te nemen.

15. LED; de kleur van de led verandert afhankelijk van de volgende modi:
groen: signaal ontvangen;
geel: een CTCSS/DCS-toon is ingeschakeld op het gebruikte kanaal en de radio ontvangt een signaal op die sub-audiotoon
rood: transmissie.

1. Locatie van zuignapmontage;
2. ANT: antenneconnector, type SO239;
3. POW: Netsnoer rood/zwart;
4. EXT SP: Externe luidsprekeraansluiting, 3,5 mm mono.
Deze aansluiting kan ook worden gebruikt wanneer de radio werkt in PA-modus
<<<<<